Regulamin Konkursu na rezydencję artystyczną w Komunie Warszawa w 2022 roku.

1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Teatr Komuna Warszawa, Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, NIP 532 10 53 741, KRS 0000177375 
prowadzący działania w budynku przy E. Plater 31
zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wspieranie poszukiwań twórczych młodych artystek i artystów sztuk performatywnych, m.in. poprzez: 

a. organizację sześciotygodniowej rezydencji artystycznej w Komunie Warszawa dla Finalisty lub Finalistów Konkursu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu; 
b. finansowe i merytoryczne wsparcie przygotowania pracy rezydencyjnej, która wpisuje się w hasło „Twarda miłość” 
c. publiczną prezentację przygotowanej w ramach rezydencji pracy Finalisty lub Finalistów Konkursu.  

3. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, w tym osoby debiutujące (przy czym za debiut nie uważa się dokonań związanych z edukacją) i mające mały dorobek artystyczny. 
2. Uczestnik Konkursu w roku rozstrzygnięcia Konkursu nie może mieć ukończonych więcej niż 30 lat. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora Konkursu lub innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
4. Osoby biorące udział w Konkursie poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszenia do Konkursu, potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania, postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnik zgłasza do Konkursu jedną, oryginalną koncepcję wstępnego pomysłu na spektakl lub projekt performatywny o zamkniętej, możliwej do wielokrotnego prezentowania formie w odpowiedzi na hasło „Twarda miłość / Tough Love”. Opis nie może przekraczać 3000 znaków ze spacjami.
6. Nadesłana praca musi być przygotowana samodzielnie przez Uczestnika, stanowić jego własność i nie być obarczona roszczeniami przez osoby trzecie.  
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Harmonogram

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem: 

1. 20.11.2021 r. – ogłoszenie Konkursu na stronie www.komuna.warszawa.pl
2.
Od 20.11.2021 do 10.01.2021 r. – nadsyłanie zgłoszeń drogą on-line. 
3. Do 7.02.2022r. – wybór Finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie www.komuna.warszawa.pl oraz na facebooku Teatru Komuna Warszawa.

5. Sposoby zgłoszenia się do Konkursu

1. Zgłoszenie do Konkursu następuje od dnia 20 listopada 2021 r. do dnia 10 stycznia 2022 r. – wyłącznie drogą elektroniczną – poprzez przesłanie aplikacji konkursowej na adres: rezydencje@komuna.warszawa.pl. 
2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od 20 listopada 2021 r. do dnia 10 stycznia 2022 r. roku włącznie: 

a. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.komuna.warszawa.pl, w którym należy podać w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego, miejsce rezydencji podatkowej; 
b. potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym zapoznanie się, akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu; 
c. złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele Konkursu; 
d. załączyć aplikację konkursową, która zawierać powinna:

  • autoprezentację – fragmenty nagrań, zapisów dotychczasowych prac (jeśli osoba aplikująca ma już jakiś dorobek – w formie aktywnego linku do serwisu internetowego umożliwiającego zobaczenie nagrania wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagany. 
  • opis wstępnego pomysłu na spektakl lub projekt performatywny, w odpowiedzi na hasło „Twarda miłość / Tough Love” (opis nie może przekraczać 3000 znaków ze spacjami) w formie tekstowej, .doc, .docx, .rtf lub .pdf, dalej „Zgłoszenie konkursowe” lub „Praca konkursowa”). 

3. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Pracy konkursowej, do której prawa przysługują innym osobom niż Uczestnik Konkursu.
4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Pracy konkursowej, która zawiera treści sprzeczne z prawem lub narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
5. Organizator zastrzega możliwość odrzucenia Zgłoszeń konkursowych pochodzących od Uczestnika niespełniającego warunków określonych Regulaminem, jak również możliwość odrzucenia Zgłoszeń konkursowych niespełniających warunków wskazanych w Regulaminie. Prace autorów niespełniających warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 3 Regulaminu oraz niespełniające warunków, o których mowa w lit. a, b, c i d powyżej, nie biorą udziału w Konkursie. 
6. Jury spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń wybierze do dnia 7.02.2022 r. co najmniej jednego, a maksymalnie trzech Finalistów Konkursu. 
7. Nazwiska Finalistów zostaną umieszczone na stronie Organizatora pod adresem www.komuna.warszawa.pl.

6. Jury

1. Oceny prac konkursowych i wyboru Finalistów dokonywać będzie Jury powołane przez Organizatora.
2. Organizator ogłasza skład Jury jednorazowo na potrzeby danej edycji Konkursu. Skład Jury może ulegać zmianie w kolejnych edycjach. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Jury w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyn.
3. Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie:

 • Anna Smolar 
 • Marta Keil 
 • Grzegorz Reske
 • Anka Herbut 
 • Zofia Dworakowska 
 • Grzegorz Laszuk 
 • Tomasz Plata
 • Weronika Szczawińska. 


4. Jury ma zapewnioną całkowitą niezależność podejmowania decyzji dotyczących wyłonienia Finalistów bądź Finalistę Konkursu. Jego werdykt jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

7. Sposób wyłaniania zwycięzców

Jury wyłoni Finalistów po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami spełniającymi wymagania Konkursu na obradach Jury, które odbędzie się w terminie do 31.01.2022. 

8. Nagroda

1. Finaliści Konkursu otrzymują propozycję udziału w rezydencji, przez co rozumie się w szczególności:

a. udostępnienie Finaliście przestrzeni do pracy przez okres 6 tygodni w miesiącach między dniem 1 kwietnia a 31 sierpnia 2022 roku w siedzibie Komuny Warszawa lub innym wskazanym przez Organizatora miejscu;
b. zapewnienie przez Organizatora puli środków na produkcję projektu w wysokości minimum 25 000 złotych brutto dla każdego z Finalistów szczegółowe koszty wykonawcze będą ustalane każdorazowo z osobą wskazaną przez Organizatora oraz Finalistą i będą określone w porozumieniu, o którym mowa w pkt 9 poniżej; 
c. jednorazowe stypendium w wysokości 3800 zł; 
d. wsparcie merytoryczne i opiekę kuratorską; 
e. możliwość konsultacji merytorycznej z wybranymi przez Organizatora artyst(k)ami-ekspert(k)ami; 
f. publiczną prezentację pracy będącej efektem rezydencji (termin prezentacji pracy jest planowany na wrzesień/październik 2022 roku, jednakże może ulec zmianie na skutek decyzji Organizatora).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli środków na produkcję wybranego przez niego projektu, w przypadku gdy Jury wyłoni mniej niż trzech Finalistów Konkursu. 
3. Finaliści zobowiązani są do odbycia rezydencji w wyznaczonych terminach. Niezrealizowanie rezydencji w podanym terminie skutkuje utratą Nagrody przy zachowaniu pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych do wyłonionej w konkursie pracy na rzecz Organizatora zgodnie z Umową, będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu. Zmiana terminu odbywania Rezydencji może się odbyć jedynie za zgodą Organizatora. 

9. Porozumienie dotyczące przebiegu rezydencji 

1. Warunkiem przyznania Nagrody jest podpisanie przez Finalistę z Organizatorem Konkursu umowy – (dalej: „Porozumienie”). Umowa ta zakłada udzielenie Organizatorowi wyłącznej licencji na okres 5 lat w zakresie dokumentacji oraz eksploatacji (włączenia do repertuaru) rezultatu Pracy konkursowej. Porozumienie ma formę pisemną i określa zobowiązania Organizatora i Finalisty oraz szczegółowe warunki rozliczenia i wywiązania się z przebiegu rezydencji Przedmiotowo istotne elementy Porozumienia zostały określone w niniejszym Regulaminie.
2.
Finalista zobowiązuje się do zawarcia Porozumienia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Porozumienie będzie zawierać w szczególności udzielenie  Organizatorowi wyłącznej licencji na 5 lat, nieograniczone pod względem terytorialnym za wynagrodzeniem ujętym w kwocie nagrody do dzieła, które powstanie w czasie rezydencji, również określonego w Porozumieniu.

10. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż:

a. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
b. Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych. 
c. W przypadku prac konkursowych zawierających fotografie lub filmy, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach lub filmach. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publiczne podanie swojego imienia i nazwiska w ramach listy Finalistów lub listy Finalistów na stronie www Organizatora, w mediach społecznościowych, w informacji wysłanej do mediów. 
3. Finaliści udzielają Organizatorowi wyłącznej licencji na 5 lat, nieograniczonej terytorialnie  do tej pracy powstałej w wyniku rezydencji. W związku z powyższym Finaliści są zobowiązani do zawarcia z Organizatorem – w terminie wskazanym przez Organizatora – umowy licencyjnej. 
4. Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, Uczestnik, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu udziela, a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Pracami konkursowymi na następujących polach eksploatacji: 

a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
b. reprodukowanie zgłoszonej do Konkursu pracy w całości lub fragmencie na stronach internetowych Organizatora oraz w innych mediach, w ramach promocji Konkursu;
c. publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. wykorzystywanie prac konkursowych do celów reklamy i promocji Organizatora lub Konkursu.

5. Licencja, o której mowa w punkcie powyżej, zostaje udzielona na czas nieoznaczony, a jej wypowiedzenie przed datą wyboru Finalistów Konkursu będzie równoznaczne z wycofaniem przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego.

11. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności podane w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w ramach Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 zpóź. zm.) w tym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Finalistów oraz przyznania Nagrody. 
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Teatr Komuna Warszawa (Szpitalna 5 /5, 00-031 Warszawa) NIP 532 10 53 741, KRS 0000177375. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora wyłącznie w celu realizacji projektu objętego niniejszym Regulaminem.
3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt. a.1 powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, zaś dane osobowe Finalistów przez okres odbywania rezydencji, a także przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z założeń Konkursu.
5. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora, niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika przed dniem ogłoszenia wyników Konkursu jest równoznaczne z wycofaniem Zgłoszenia konkursowego, zaś wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Finalistę jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody – jeśli cofnięcie zgody nastąpiło przed dniem zawarcia porozumienia, bądź też z rozwiązaniem porozumienia przez Finalistę. Uczestnik lub Finalista informują Administratora o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rezydencje@komuna.warszawa.pl 
6. Uczestnik bądź Finalista ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania.
7. Uczestnik bądź Finalista ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie Organizatora: www.komuna.warszawa.pl/rezydencje. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne z dostarczeniem Zgłoszeń konkursowych ani też za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione Zgłoszenia konkursowe.
3. Uczestnik samodzielnie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Zgłoszenia konkursowego.
4. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub danych kontaktowych, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Wszelka komunikacja związana z Konkursem będzie doręczana wyłącznie pod adres i zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
6. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator poweźmie informację, że FinalistaKonkursu lub zgłoszona przez niego praca nie spełniała warunków uczestnictwa w Konkursie, Konkurs zostanie unieważniony w stosunku do tego Finalisty, zaś Finalista zwróci nagrodę Organizatorowi na pierwsze wezwanie.
7. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
8. Organizator udziela informacji pod adresem:rezydencje@komuna.warszawa.pl.

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin.