Regulamin Konkursu na rezydencję artystyczną w Komunie Warszawa w 2020 roku.

1. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Komuna Otwock (Szpitalna 5 / 5, 00-031 Warszawa), prowadzące Teatr Komuna Warszawa
NIP 532 10 53 741, KRS 0000177375
zwane dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu

Celem Konkursu jest wspieranie poszukiwań twórczych młodych artystek i artystów sztuk performatywnych, m.in. poprzez:
a. organizację ośmiotygodniowej rezydencji artystycznej w Komunie Warszawa dla Laureata lub Laureatów Konkursu z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu;
b. wsparcie przygotowania pracy rezydencyjnej finansowo i merytorycznie, która wpisuje się w hasło „Teren wspólny / Common Ground”
c. publiczną prezentację przygotowanej w ramach rezydencji pracy Laureata lub Laureatów Konkursu.

3. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, w tym osoby debiutujące (przy czym za debiut nie uważa się dokonań związanych z edukacją) i mające mały dorobek artystyczny.

2. Uczestnik Konkursu w roku rozstrzygnięcia Konkursu nie może mieć ukończone więcej niż 30 lat.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora Konkursu lub innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

4. Osoby biorące udział w Konkursie, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszenia do Konkursu, potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania, postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik zgłasza do Konkursu jedną, oryginalną koncepcję wstępnego pomysłu na spektakl lub projekt performatywny – w odpowiedzi na hasło „Teren wspólny / Common Ground” (opis nie może przekraczać 3000 znaków ze spacjami) samodzielnie przez siebie przygotowaną, która jest jego własnością i do której żadnych roszczeń nie mają osoby trzecie.

6. Opis powinien być przygotowany w języku polskim i angielskim.

7. Zgłaszający powinni w sposób komunikatywny posługiwać się językiem angielskim.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Harmonogram

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

1. 20.11.2019 r. – ogłoszenie Konkursu na stronie www.komuna.warszawa.pl

2. Od 20.11.2019 do 31.12.2019 r. – nadsyłanie zgłoszeń drogą on-line.

3. Do 31.01.2020 r. – wybór finalistów Laureatów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie www.komuna.warszawa.pl

5. Sposoby zgłoszenia się do Konkursu

1. Zgłoszenie do Konkursu następuje od dnia 20 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. – wyłącznie drogą elektroniczną – poprzez przesłanie aplikacji konkursowej na adres: rezydencje@komuna.warszawa.pl.

2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od 20 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. roku włącznie:
a. przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.komuna.warszawa.pl, w którym należy podać w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu kontaktowego;
b. potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym zapoznanie się, akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu;
c. złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele Konkursu;
d. załączyć aplikację konkursową, która zawierać powinna:

  • autoprezentację – fragmenty nagrań, zapisów dotychczasowych prac (jeśli osoba aplikująca ma już jakiś dorobek – w formie aktywnego linku do serwisu internetowego umożliwiającego zobaczenie nagrania wraz z kodem dostępu, jeśli jest wymagalny. Rozmiar zgłaszanej pracy nie może przekroczyć 200 MB.);
  • opis wstępnego pomysłu na spektakl lub projekt performatywny w języku polskim i angielskim, w odpowiedzi na hasło „Teren wspólny / Common Ground” (opis nie może przekraczać 3000 znaków ze spacjami) w formie .doc, .docx, .rtf lub .pdf, dalej „Zgłoszenie konkursowe” lub „Praca konkursowa”).

3. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Pracy konkursowej, do której prawa przysługują innym osobom niż Uczestnik Konkursu.

4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Pracy konkursowej, która zawiera treści sprzeczne z prawem lub narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

5. Organizator zastrzega możliwość odrzucenia Zgłoszeń konkursowych pochodzących od Uczestnika nie spełniającego warunków określonych Regulaminem, jak również możliwość odrzucenia Zgłoszeń konkursowych niespełniających warunków wskazanych w Regulaminie. Prace autorów niespełniających warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 3 Regulaminu oraz niespełniające warunków, o których mowa w lit. a, b, c i d powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.

6. Jury spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń wybierze do dnia 31.01.2020 r. co najmniej jednego, a maksymalnie trzech Finalistów Laureatów Konkursu.

7. Nazwiska Finalistów Laureatów zostaną umieszczone na stronie Organizatora pod adresem www.komuna.warszawa.pl.

6. Jury

1. Oceny prac konkursowych i wyboru Finalistów Laureatów dokonywać będzie Jury powołane przez Organizatora.

2. Organizator ogłasza skład Jury jednorazowo na potrzeby danej edycji Konkursu. Skład Jury może ulegać zmianie w kolejnych edycjach. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany składu Jury w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyn.

3. Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie:

  • Marta Keil
  • Grzegorz Reske
  • Anka Herbut
  • Zofia Dworakowska
  • Grzegorz Laszuk
  • Tim Etchells
  • Tomasz Plata.

4. Jury ma zapewnioną całkowitą niezależność podejmowania decyzji dotyczących wyłonienia Laureatów bądź Laureata Konkursu. Jego werdykt jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu..

7. Sposób wyłaniania zwycięzców

Jury wyłoni finalistów po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami spełniającymi wymagania Konkursu na obradach Jury, które odbędzie się w terminie do 31.01.2020.

8. Nagroda

1. Laureaci Konkursu otrzymują propozycję udziału w rezydencji, przez co rozumie się w szczególności:
a. udostępnienie Laureatowi przestrzeni do pracy przez okres 8 tygodni w miesiącach między dniem 1 czerwca a 31 sierpnia 2020 roku w siedzibie Komuny Warszawa lub innym wskazanym przez Organizatora miejscu;
b. zapewnienie przez Organizatora puli środków na produkcję projektu w wysokości minimum 22 tysięcy złotych brutto dla każdego z Laureatów; szczegółowe koszty wykonawcze będą ustalane każdorazowo z osobą wskazaną przez Organizatora oraz Laureatem i będą określone w porozumieniu, o którym mowa w pkt 9 poniżej;
c. jednorazowe stypendium w wysokości 4.000 zł;
d. wsparcie merytoryczne i opiekę kuratorską;
e. możliwość konsultacji merytorycznej z wybranymi przez Organizatora artystami-ekspertami;
f. możliwość pracy indywidualnej oraz inspirującej pracy w grupie;
g. publiczną prezentację pracy będącej efektem rezydencji (termin prezentacji pracy jest planowany na wrzesień/październik 2020 roku, jednakże może ulec zmianie na skutek decyzji Organizatora).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli środków na produkcję wybranego przez niego projektu, w przypadku gdy Jury wyłoni mniej niż trzech Laureatów Konkursu.

3. Laureaci zobowiązani są do odbycia rezydencji w wyznaczonych terminach. Niezrealizowanie rezydencji w podanym terminie skutkuje utratą Nagrody przy zachowaniu pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych do wyłonionej w konkursie pracy na rzecz Organizatora zgodnie z Umową, będącą integralną częścią niniejszego Regulaminu. Zmiana terminu odbywania Rezydencji może się odbyć jedynie za zgodą Organizatora.

9. Porozumienie dotyczące przebiegu rezydencji

1. Warunkiem przyznania Nagrody jest podpisanie przez Laureata z Organizatorem Konkursu umowy – (dalej: „Porozumienie”). Umowa ta przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonej pracy konkursowej. Porozumienie ma formę pisemną i określa zobowiązania Organizatora i Laureata oraz szczegółowe warunki rozliczenia i wywiązania się z przebiegu rezydencji Przedmiotowo istotne elementy Porozumienia zostały określone w niniejszym Regulaminie.

2. Laureat zobowiązuje się do zawarcia Porozumienia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Porozumienie będzie zawierać w szczególności przeniesienie na Organizatora z chwilą wyłonienia Laureata Konkursu, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie nagrody, nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do dzieła, które powstanie w czasie rezydencji, również określonego w Porozumieniu.

10. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż:

a. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
b. Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych.
c. W przypadku prac konkursowych zawierających fotografie lub filmy, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach lub filmach.

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publiczne podanie swojego imienia i nazwiska w ramach listy Finalistów lub listy Laureatów na stronie www Organizatora, w mediach społecznościowych, w informacji wysłanej do mediów.

3. Laureaci przenoszą na Organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i prawa zależne do tej pracy. W związku z powyższym Laureaci są zobowiązani do zawarcia z Organizatorem – w terminie wskazanym przez Organizatora – umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych.

4. Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, Uczestnik, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu udziela, a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Pracami konkursowymi na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b. reprodukowanie zgłoszonej do Konkursu pracy w całości lub fragmencie na stronach internetowych Organizatora oraz w innych mediach, w ramach promocji Konkursu;

c. publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prac konkursowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d. wykorzystywanie prac konkursowych do celów reklamy i promocji Organizatora lub Konkursu.

5. Licencja, o której mowa w punkcie powyżej, zostaje udzielona na czas nieoznaczony, a jej wypowiedzenie przed datą wyboru Laureatów Konkursu będzie równoznaczne z wycofaniem przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego.

11. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności podane w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w ramach Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) w tym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Laureatów oraz przyznania Nagrody.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Stowarzyszenie Komuna Otwock (Szpitalna 5 /5, 00-031 Warszawa) NIP 532 10 53 741, KRS 0000177375. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora wyłącznie w celu realizacji projektu objętego niniejszym Regulaminem.

3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt. a.1 powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, zaś dane osobowe Laureatów przez okres odbywania rezydencji, a także przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z założeń Konkursu.

5. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora, niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika przed dniem ogłoszenia wyników Konkursu jest równoznaczne z wycofaniem Zgłoszenia konkursowego, zaś wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Laureata jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody – jeśli cofnięcie zgody nastąpiło przed dniem zawarcia porozumienia, bądź też z rozwiązaniem porozumienia przez Laureata. Uczestnik lub Laureat informują Administratora o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rezydencje@komuna.warszawa.pl

6. Uczestnik bądź Laureat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania.

7. Uczestnik bądź Laureat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie Organizatora: www.komuna.warszawa.pl/rezydencje.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne z dostarczeniem Zgłoszeń konkursowych ani też za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione Zgłoszenia konkursowe.

3. Uczestnik samodzielnie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Zgłoszenia konkursowego.

4. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub danych kontaktowych, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. Wszelka komunikacja związana z Konkursem będzie doręczana wyłącznie pod adres i zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

6. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator poweźmie informację, że Laureat Konkursu lub zgłoszona przez niego praca nie spełniała warunków uczestnictwa w Konkursie, Konkurs zostanie unieważniony w stosunku do tego Laureata, zaś Laureat zwróci nagrodę Organizatorowi na pierwsze wezwanie.

7. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

8. Organizator udziela informacji pod adresem: rezydencje@komuna.warszawa.pl.


Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin. Kliknij, żeby przeczytać zasady polityki prywatności.
zgadzam się
x
Scroll Up