Status prawny

Stowarzyszenie Komuna Otwock jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną od 1995 roku, działającą w sferze pożytku publicznego, a zwłaszcza w dziedzinie: kultury i sztuki, edukacji, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także aktywizowania społeczności (Art. 4., pkt 4., 8., 10., 13., 15., 18., 22., 23., 24. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Zadania podejmowane przez Stowarzyszenie:

Komuna Otwock prowadzi działania z dziedziny kultury, teatru i animacji społecznej, m.in. są to:

 • produkcja spektakli teatralnych
 • organizowanie akcji parateatralnych (happeningów, performances) – scenicznych i ulicznych
 • włączanie się kampanie społeczne i ekologiczne
 • organizowanie warsztatów
 • organizowanie wystaw, koncertów, spotkań, wykładów
 • działalność wydawnicza.

Doświadczenie w realizacji projektów

Komuna Otwock działa od 1989 roku, jako stowarzyszenie została zarejestrowana w 1995 roku.

Od tego czasu zrealizowała następujące działania:

 • zorganizowanie kilkudziesięciu akcji teatralnych, w tym wiele we współpracy z Amnesty International, Klubem Gaja;
 • produkcja spektakli teatralnych, z których najważniejsze to:
  • Stefan, czyli sens życia (1995),
  • Iluminacja (1996)
  • Bez tytułu [(1996); nagrody: na Festiwalu Offside w Toruniu (1996), na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych (1997) oraz złoty OFFEusz na festiwalu Malta w Poznaniu (1998)]
  • Trzeba zabić pierwszego boga (1999)
  • Deklaracja (2000)
  • 20/80 (2001)
  • Design/Gropius (2002)
  • Perechodnik/Bauman [(2004), uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury w 2005 roku na Festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie)]
  • Przyszłość świata (2006);
 • kilkadziesiąt występów gościnnych i na festiwalach teatralnych, z których najważniejsze to:
  • “Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych”, Jelenia Góra, (1995)
  • “Festiwal Teatralny Offside”, Toruń (1997)
  • “Kontrapunkt”, Szczecin (1997, 2006)
  • “Break 21”, Ljublana (1998)
  • “euro-scene Leipzig”, Lipsk (2001)
  • “Malta”, Poznań (1998, 1999, 2004)
  • “Maski”, Poznań (2000, 2003, 2006)
  • “Sztuka ulicy”, Warszawa, 2000
  • “Łódzkie Spotkania Teatralne”, (1998, 2002, 2004, 2006)
  • “Rozdroże”, Warszawa (2000)
  • “SPIELART”, Monachium (2003)
  • “Reminiscencje Teatralne”, Kraków(1998, 2000, 2002, 2004, 2006,2009)
  • “Kontakt”, Lublin (2005)
  • “EXPRESS EC 47, Od-cienie polityki”, Warszawa (2006)
  • a także występy gościnne w ramach prezentacji kultury polskiej w Brnie (2000), Duesseldorfie (2001, 2002), Berlinie (2003, 2004), Szegedzie (2004), Hannoverze (2005), Budapeszcie (2007), Manchesterze (2007);
 • prowadzenie schroniska młodzieżowego we wsi Ponurzyca (1996-99), którego działania zostały wsparte grantem Fundacji Kultury w konkursie “Małe Ojczyzny” – “Tradycja dla Przyszłości”; najważniejsze wydarzenia:
  • projekt “Zielone Szkoły”, mający na celu edukację ekologiczną metodami teatralnymi, adresowany do miejscowej młodzieży; wspierany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
  • 10-lecie czasopisma bruLion
  • 2 festiwale 3 dni 2 noce (koncerty, akcje teatralne);
 • zorganizowanie ok. 120 koncertów muzyki rockowej i muzyki współczesnej we współpracy z miejskim klubem Smok w Otwocku i władzami Otwocka;
 • zorganizowanie przeglądu teatrów alternatywnych “Sezon teatralny Komuny Otwock”(3-letni projekt, wsparty przez Ministerstwo Kultury oraz Fundację im. Stefana Batorego)
 • zrealizowanie szeregu projektów animujących życie kulturalne w Otwocku i postawy społeczne otwockiej młodzieży, najważniejsze to:
  • Wyobraź sobie coś innego [(1997) dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego]
  • Aktywność lokalnej społeczności [(1998) dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego]
  • opatrz przez okno – [(2000) dofinansowany przez Program Młodzież dla Europy]
  • Parady marzeń – Komuna Otwock dla demokracji [(2000) dofinansowany przez Program PHARE];
 • zorganizowanie kilkudziesięciu wystaw, wykładów, spotkań i warsztatów dla młodzieży – prowadzenie galerii Miejsce (1992-96) i BiuroGalerii (2000-06) [działania dofinansowywane przez Ministerstwo Kultury oraz Miasto Otwock];
 • działalność wydawnicza – wydawanie nieregularnika Info, potem Info 2 (okresowo dofinansowywane przez Fundację im. S. Batorego);
 • współpraca z Komitetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, który został powołany w 65. rocznicę likwidacji getta na tym terenie;
 • współpraca z władzami Warszawy na rzecz dialogu społecznego i współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi poprzez udział w pracach Forum Dialogu Społecznego oraz w Komisji Dialogu Społecznego ds. Teatru.