STATUT STOWARZYSZENIA TEATR KOMUNA WARSZAWA

Rozdział I. Nazwa, siedziba, obszar działania Stowarzyszenia.

§ 1
Stowarzyszenie Teatr Komuna Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3
Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II Cele i formy działania

§ 7
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. rozwój twórczości artystycznej, kultury i sztuki,
2. pogłębianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze współczesnej, alternatywnej oraz
lokalnej,
3. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i rozwijanie aktywności lokalnej,
4. udzielanie wszelkiej dostępnej pomocy artystom i grupom artystycznym,
5. działanie na rzecz wolności jednostki i ideałów samorządności w życiu społecznym,
6. animowanie i rozwijanie postaw ekologicznych i antymilitarnych oraz promowanie i rozwijanie postaw tolerancji
7. działania na rzecz propagowania i poszanowania praw człowieka, w tym działania
na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
8. działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
9. wspieranie współpracy międzynarodowej oraz pokojowego współistnienia między
narodami.

§ 8
Wyżej wymienione cele będą realizowane w następujących obszarach: kultura, edukacja, nauka, ochrona środowiska, pomoc społeczna, w tym aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, wydawniczej i informacyjnej,
2. prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej,
3. współpracę z organizacjami mającymi podobne cele działania,
4. reprezentowanie swoich członków wobec innych organizacji i administracji
publicznej.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10
Stowarzyszenie tworzą członkowie:
1. zwyczajni,
2. honorowi,
3. wspierający.

§ 11.1
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1. akceptuje postanowienia niniejszego Statutu i podpisała deklarację przystąpienia
do Stowarzyszenia,
2. nie należy do organizacji o celach sprzecznych ze statutem Stowarzyszenia,
3. została zaakceptowany przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
§ 11.2
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że większość składu Zarządu Stowarzyszenia muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 11.3
Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, wyrażoną w formie pisemnej, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 11.4
Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 12
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. wybierać władze Stowarzyszenia i kandydować do nich,
2. być na bieżąco informowanym o wszelkich formach działalności Stowarzyszenia,
3. opiniować i krytykować działalność Stowarzyszenia,
4. osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania przez władze Stowarzyszenia spraw dotyczących jego osoby,
5. korzystać ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia.

§ 13
Obowiązkami członka zwyczajnego są:
1. aktywne realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,
2. postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia,
3. płacenie składek członkowskich w uchwalonej przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia wysokości,
4. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

§ 14
Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
a. nieopłacania składek przez rok,
b. działanie na szkodę Stowarzyszenia lub łamania postanowień Statutu Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkostwo honorowe nadawane jest osobom fizycznym na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, lecz nie ma praw wyborczych, a jedynie głos doradczy.
3. Od członka honorowego wymagane jest wypełnianie obowiązków wymienionych w § 13, z wykluczeniem § 13.3, tj. obowiązku płacenia składek.

§ 16
Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek przyczyn wymienionych w § 14.1. oraz § 14.2, z wykluczeniem § 14.2a.

§ 17
1. Osoby wykluczone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia maja prawo w ciągu miesiąca od daty otrzymania pisemnej wiadomości o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
3. Decyzja Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w sprawie utraty członkostwa jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 18
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, lecz nie ma praw wyborczych, a jedynie głos doradczy.
4. Od członka wspierającego wymagane jest wypełnianie obowiązków wymienionych w § 13, z wykluczeniem § 13.3, tj. obowiązku płacenia składek.

§ 19
Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek przyczyn wymienionych w § 14.1. oraz § 14.2, z wykluczeniem § 14.2a.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a wyboru tych władz dokonuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

§ 22
1. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz wybranych przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia władzom tym przysługuje prawo kooptacji w ilości ½ członków pochodzących z wyboru.
2. Dokooptowani członkowie władz podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.
3. Odwoływanie i powołania członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. Odwołanie i powołania członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie.
5. Na Walnym Zebraniu, w czasie którego dokonano odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, następuje wybór nowych członków władz na nieobsadzone funkcje.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia

§ 23
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia :zwyczajni, honorowi i wspierający.

§ 24
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25
1. Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbywa się raz na rok.
2. Coroczne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd, informując wszystkich członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem o jego miejscu i terminie.
3. Zwyczajne Walne Zebranie członków podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, jeśli jest quorum.
4. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może być zwołane w każdym terminie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek ¼ członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia podejmuje decyzje w sposób opisany w § 25.

§ 27
Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia należy:
1. podejmowanie uchwał określających cel i długofalowe kierunki działania,
2. przyjmowanie członków zwyczajnych i honorowych oraz podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawie wykluczenia członków z Stowarzyszenia
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
4. kontrolowanie pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie wysokości składek,
6. podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 28
Jeśli Zarząd nie zwołał Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na wniosek członków, Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 29
Zarząd Stowarzyszenia składa się od 2 do 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona skarbnika, może też wybrać prezesa.

§ 30
Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz w miesiącu.

§ 31
1. W przypadku zarządu trzyosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.
2. W przypadku funkcjonowania Zarządu dwuosobowego uchwały są podejmowane jednogłośnie.
3. W razie braku jednogłośności Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 32
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7. zwoływanie Walnych Zebrań członków Stowarzyszenia,
8. bieżące informowanie członków Stowarzyszenia o stanie spraw Stowarzyszenia, w tym o sytuacji projektów, programów, finansów i podjętych zobowiązaniach,
9. przedstawianie co roku podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia sprawozdania finansowego,
10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

§ 33
1. Członkowie Zarządu maja możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
2. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 34
1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

§ 35
Terminy i sposoby zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej ustala Regulamin Komisji Rewizyjnej.

§ 36
Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działań Zarządu co najmniej raz do roku.

§ 37
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Komisji.

§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, a także zgodności działań Stowarzyszenia ze statutem,
2. brania udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia,
4. zwołanie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. informowanie o swej działalności na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.

§ 39
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 40
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, prawa autorskie, nieruchomości i fundusze.

§ 41
Przychody Stowarzyszenia mogą pochodzi z:
1. składek członkowskich,
2. działalności statutowej,
3. dotacji i subwencji,
4. spadków, zapisów i darowizn,
5. dywidend
6. odsetek, lokat, udziałów,
7. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
8. majątku stowarzyszenia,
9. ofiarności publicznej

§ 42
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą poprzez wyodrębnione organizacyjnie i prawnie jednostki.
2. O podjęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez wyodrębnione organizacyjnie i prawnie jednostki decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez wyodrębnione organizacyjnie i prawnie jednostki jest prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Cały dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez wyodrębnione
organizacyjnie i prawnie jednostki przeznaczany jest na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.

§ 43
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia o wartości powyżej 10 000 złotych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia o wartości równej lub poniżej 10 000 złotych uprawniony jest jeden członek Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI Działalność odpłatna

§ 44
Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 45
Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz dziedzictwa ludzkości,
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji oraz rozwoju świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturowej,
3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
4. działalności na rzecz integracji cudzoziemców, równych praw kobiet i mężczyzn; osób w wieku emerytalnym, seniorów, dzieci i młodzieży, osób represjonowanych,
5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
7. turystyki i krajoznawstwa,
8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
9. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10. promocji i organizacji wolontariatu; pomocy Polonii i Polakom za granicą,
11. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
12. rewitalizacji,
13. działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych spółek działających nie dla zysku,

§ 46
O momencie podjęcia lub zakończenia działalności odpłatnej decyduje Zarząd.

Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 47
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej ½ członków Stowarzyszenia.

§ 48
Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

§ 49
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie członków Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 50
Wszystkie kwestie nieuregulowane przez Statut i odpowiednie przepisy rozstrzyga Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Ta strona używa plików cookie, aby prowadzić statystyki na temat odwiedzin.

Skip to content